Work Permit / Carway Border

Winter in Canada

Cuộc hành trình vào mùa đông năm 2019, mùa đông giá rét , anh em có chuyến lên đường lấy WP đầy gian nan .Trời đã không phụ lòng người . Bây giờ A chỉ còn đợi lấy PR .

Work permit / Coutts Border

Sumer at Border

Đây là kỹ niệm khó quên vào mùa hè 2019 ,một chuyến đi lấy WP cùng bạn Lebanon và luật sư. Kết quả thật tốt đẹp.